Klauzula informacyjna dla klientów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AdAc Advanced Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A, 30-633 Kraków.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania AdAc Advanced Accounting Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Okres retencji danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt. 3, a następnie zostaną zarchiwizowane lub usunięte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
  1) dostępu do danych osobowych,
  2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3) prawo ograniczenia przetwarzania,
  4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  6) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych  Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.
9. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakowoż niezbędne do realizacji celu, określonego w pkt. 3.